Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Microkracht en Fysiotherapie Leijendeckers per april 2017


voorwaarden


1 Aanmelden fysiotherapie
Behandelingen gebeuren alleen conform afspraak.
Na aanmelden krijgt u indien mogelijk dezelfde dag en anders binnen een week een afspraak.
Een verwijsbrief is niet nodig voor een afspraak indien de klacht niet chronisch is.
Voor een chronische indicatie is een verwijsbrief wel nodig.
Heeft u een verwijsbrief dan dient u die mee te nemen op de eerste afspraak.
Bij de eerste afspraak dient u de zorgverzekeringspas en identiteitskaart te laten zien voor controle van respectievelijk de zorgverzekeraar en het BSN- nummer.
Bij een behandeling aan huis is altijd een verwijsbrief nodig.
Op aanvraag is een behandeling in het weekend mogelijk wanneer dit noodzakelijk is en behandeling door de week overdag en in de avond niet mogelijk is.


1.1 Aanmelden sportmassage
Massage gebeurt alleen conform afspraak.
Massage is beperkt tot sportmassage.
Bij de eerste afspraak worden kort een paar vragen gesteld ter screening.
Uw NAW- gegevens worden vastgelegd in het computersysteem zodat een factuur kan worden opgesteld.


1.2 Aanmelden oefenuur
Het oefenuur kan gebruikt worden om de huiswerkoefeningen te herhalen.
Instromen is alleen mogelijk volgend op behandelingen fysiotherapie.
Bij aanmelding gaat u akkoord de vooraf besproken doelen te bereiken.


2 Behandeling fysiotherapie
De eerste afspraak bestaat volledig uit het vastleggen van:
de NAW- en verzekeringsgegevens.
aanmaken van de verwijzing, screening en de intake.
Indien u komt zonder verwijzing wordt na de screening normaliter een brief verstuurd aan de huisarts tenzij u dit weigert.
onderzoek van de klacht, analyse van de klacht en advisering
Bij de tweede afspraak wordt het behandelplan gemaakt en besproken. In het resterende deel vind er behandeling plaats.
Bij alle vervolgafspraken; deze bestaan volledig uit behandeling, evaluatie en advisering.
De laatste behandeling wordt het verloop geëvalueerd, een brief opgesteld voor de huisarts en deze brief wordt gezamenlijk besproken.
Neem elke behandeling een badlaken en eventueel een extra klein handdoekje mee.
Houd er rekening mee dat u zich eventueel dient te ontkleden voor het onderzoek, de behandeling of de evaluatie.
Bij gebrekkig Nederlands neem dan bij voorkeur een familielid mee.


2.1 Sportmassage
Het betreft hier alleen sportmassage.
De klant kan aangeven welke regio gemasseerd moet worden (armen, nek en schouders, rug of benen).
Handdoeken zijn in de praktijk aanwezig.


2.2 Oefenuur
Tijdens de trainingen is sportkleding verplicht.
Buitenschoeisel is niet toegestaan
Schoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
Het abonnement voor het oefenuur staat op naam en is niet overdraagbaar aan derden.
Ongebruikte uren die over zijn aan het einde van de abonnementsperiode zijn niet mee te nemen naar de volgende periode.
Gemiste lessen aan het einde van het jaarabonnement zijn niet mee te nemen naar een volgende periode
Na overlegging van een schriftelijke medische verklaring kan een abonnement tijdelijk en maximaal 6 maanden. worden opgeschort. Indien na deze 6 maanden de lessen niet zijn hervat is men niet meer aaneensluitend lid.


2.2.1 10- en 20- strippenkaart
De strippenkaarten zijn maximaal 13 weken geldig.
Het is toegestaan om meerdere malen per week aan een oefenuur deel te nemen met een strippenkaart.
Maximaal 1 maal per dag kan aan een oefenuur worden deelgenomen.


2.2.2 Jaarabonnementen
Het jaarabonnement is maximaal 1 jaar geldig. Daarna is dit abonnement te verlengen per jaar.
Pas na het eerste jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar.
Zodra het lid een jaar lang aaneensluitend heeft deelgenomen aan trainingen is het abonnement maandelijks opzegbaar.
Maximaal 1 maal per dag kan aan een oefenuur worden deelgenomen.
Het is mogelijk om gemiste lessen in te halen op een andere dag.


2.2.3 Microstart
Microstart is een geheel kosteloos startabonnement.
Dit abonnement is alleen verkrijgbaar voor klanten fysiotherapie.
Het abonnement heeft een maximum van 5 lessen.
Een Microstart abonnement is maximaal 3 maanden geldig gerekend vanaf de datum van de eerste les.
Wanneer de fysiotherapie stopt kan het Microstart abonnement afgemaakt worden wanneer er nog vrij lessen zijn en de drie maanden nog niet voorbij zijn.
Het Microstart abonnement is bedoeld ter ondersteuning van de fysiotherapie, de eerste stap naar zelfstandige oefentherapie en later training, een moment om te vragen of de oefeningen bedoeld voor thuis goed gaan dan wel aangepast dienen te worden.
Het Microstart abonnement kan vervolgd worden middels een van de strippenkaarten of jaarabonnementen.
Het Microstart abonnement is niet geldig indien u reeds een ander abonnement heeft


3 Afmelden
Bij verhindering voor een afspraak fysiotherapie dient u dit ten minste 24 uur van te voren te melden.
Indien, voor fysiotherapie, wordt afgemeld binnen 24 uur voor de overeengekomen afspraak dan worden kosten in rekening gebracht (zie tarieven).
Afmelden is 24/7 mogelijk via de verschillende multimedia kanalen telefonisch, de Microkracht website, e-mail of WhatsApp.
Wanneer het onduidelijk is of u zich wel of niet ten minste 24 uur van te voren heeft afgemeld dan worden de kosten wel in rekening gebracht. Spreek altijd een bericht in wanneer u belt en de voicemail krijgt!
Bij de cursus ‘Leren Masseren’ en de oefengroepen worden geen kosten in rekening gebracht bij te laat of niet afmelden.


4 Betalingen
Nota’s dienen binnen 14 dagen betaald te worden.
De betaling voor het oefenuur of de cursus ‘Leren Masseren’ dient vooraf voldaan te worden.
De nota’s voor fysiotherapie worden aan het einde van elke maand opgestuurd.


4.1 Verzuim van betalingen
Bij uitblijven van betaling verkeert u en worden de betalingsvoorwaarden van Medicas gehanteerd. Indien gewenst ontvangt u kostenloos een exemplaar van de betalingsvoorwaarden van Medicas.
Alvorens Medicas wordt ingeschakeld ontvangt u een herinnering en zal mogelijk telefonisch of schriftelijk contact plaatsvinden.
Indien gewenst is een betalingsregeling mogelijk. Wanneer een termijn wordt gemist zal per ommegaande Medicas incasso worden ingeschakeld.
Bij verzuim wordt het gedeclareerde bedrag vermeerderd met wettelijke rente en incassokosten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant.


5 Restitutie
Restitutie van inschrijfgeld voor de oefengroep is alleen mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus/ periode.
Wegblijven van of oefengroep geeft geen recht op teruggaaf van reeds betaalde nota’s.
Er is geen restitutie mogelijk op ongebruikte strippen op de strippenkaart aan het einde van de periode.
Restitutie voor gemiste lessen bij een jaarabonnement is niet mogelijk. Er is reeds rekening gehouden met afwezigheid voor een periode van 12 weken (feestdagen, vakanties, ziekte).
Een abonnement kan niet langer worden opgeschort dan de looptijd van het abonnement.


6 Beëindiging
De behandeling fysiotherapie eindigt bij de volgende punten;
Het overeengekomen behandeldoel is bereikt.
Wanneer geen machtiging/ toestemming wordt verkregen van de verzekeraar.
Door de verwijzer of als u de behandeling wilt stoppen.
Door gemotiveerde redenen van de therapeut (onvoldoende samenwerking).
Bij opname in bijvoorbeeld een verzorg- of verpleeghuis.
Bij verhuizing of overlijden.
Oefenuur abonnementen, beweegprogramma’s, medische fitness eindigen bij het einde van het abonnement. Deze worden niet stilzwijgend verlengd.


7 Privacy
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons- Registratie (WPR)
Gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden pas vrijgegeven nadat de klant er schriftelijk toestemming voor geeft.
Leden uit het behandelend team ontvangen indien nodig wel de gegevens (verwijzer). Bij minderjarigen wordt de toestemming gevraagd van de ouders.
Iedereen wordt gevraagd mee te doen aan de door de verzekeraar verplichte kwaliteitsenquête. Deelname is geheel anoniem en de enquête wordt gedaan door een extern bedrijf genaamd Qualiview.


8 Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de behandeling of de manier waarop er met u wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Bij onvoldoende resultaat kunt u gebruik maken van de klachten procedure.
Een brochure met relevante telefoonnummers ligt in de wachtkamer van de praktijk. U kunt ook kijken op de site van de beroepsgroep voor de verschillende adressen en telefoonnummers (klachtencommissie, zorgbelang, regionaal tuchtcollege).


9 Overig
Bij de fysiotherapie wordt gewerkt middels de centrale richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
De fysiotherapie voldoet aan de eisen van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)
De fysiotherapie is geregistreerd bij de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet-BIG)
De fysiotherapie is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
Microkracht en Fysiotherapie Leijendeckers zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Roken is in de gehele praktijk verboden.
Het gebruik van mobiele telefoons is binnen het gebouw niet toegestaan.